آیلند / فیلم

تماس با ما

فیلم

توضیحاتی در مورد بیماری سنی ماکولا یا مرکز بینایی.بیماری شایعی که در سنین بالا اتفاق می افتد.ولی منجر به نابینایی نمی شود.